Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

POZIOM 1
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia

21.02.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 21.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r

Przyczyny

Emisja z sektora komunalno-bytowego szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2022

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Dębicy przy
ul. Grottgera i Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego za okres od 21.02.2021 do 20.02.2022 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie powiatów: dębickiego i miasto Rzeszów rejon Śródmieścia.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 142,9 tys.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

– Stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;

– Jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;

– Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);

– Realizacja przez samorządy działań określonych w Programie Ochrony Powietrza zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

21.02.2022 r.

Podstawa prawna

-       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.),

-       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r.  poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5067