Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

reklama

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

19.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
– w Dębicy przy ul. Grottgera – 102 ug/m3
– w Mielcu przy ul. Biernackiego – 117 ug/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:

– miasto Dębica, gminy: Dębica, Żyraków, Ropczyce;

– miasto i gmina Mielec, gmina Tuszów Narodowy.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 128,5 tys.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń – mgły, brak wiatru, brak opadów.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 20.01.2020 r. i dniu 21.01.2020 r.

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU  OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania zapobiegawcze określone zostały w  Planach Działań Krótkoterminowych, stanowiących integralne części Aktualizacji Programów ochrony powietrza dla stref w województwie podkarpackim z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza

·      Stosowanie się do zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 kwietnia 2018 r. wprowadzającej na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498);

·      Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu;

·       Śledzenie:

-  aktualnych wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez stronę poprzez portal jakości powietrza GIOŚ na stronie  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current lub poprzez bezpłatną aplikację na telefony komórkowe: „Jakość powietrza w Polsce”,

-   prognoz poziomów zanieczyszczenia powietrza: prognozę krajową na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/.

-    ostrzeżeń na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących poziomów stężeń dobowych pyłu  PM10 w województwie podkarpackim pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

20.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-1345.html