Podsumowanie akcji społecznych Miasta Dębicy w 2022 roku

Miniony rok obfitował w wiele działań w przestrzeni społecznej. Powstały nowe inicjatywy oraz nowe pola współpracy międzynarodowej. Niewątpliwie rok 2022 był również czasem nowych wyzwań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Oto podsumowanie akcji społecznych Miasta Dębicy w 2022 roku.

Dębica dla Ukrainy

Samorząd Miasta Dębica, miejskie jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy oraz przede wszystkim mieszkańcy Dębicy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję pomocy dla uchodźców oraz walczących Ukraińców. Na terenie miasta funkcjonowały: punkty zbiórek i wydawania najpotrzebniejszych rzeczy, punkty informacyjne, świetlice. Za naszą wschodnią granicę trafiło kilkanaście transportów z pomocą humanitarną. Pomoc była i jest udzielana również na miejscu. W Dębicy znalazło schronienie wielu uchodźców a samorząd dołożył starań, aby ułatwić funkcjonowanie przebywającym w naszym mieście Ukraińcom. Zorganizowane zostały spotkania informacyjne, bezpłatne kursy języka polskiego oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Wszystkim zaangażowanym w akcję pomocy serdecznie dziękujemy za okazane serce!

Pomoc dla najmłodszych uchodźców

W Dębicy powstała pierwsza w regionie klasa przygotowawcza dla dzieci, które nie znają języka polskiego. Oddział miał za zadanie wsparcie dzieci w lepszym przyswajaniu wiadomości oraz adaptacji w warunkach polskiej szkoły. Miasto uruchomiło też świetlice dla dzieci z Ukrainy, gdzie najmłodsi mogą przyjść by się bawić, ale także zjeść posiłek. Przebywające w Dębicy dzieci otrzymały szkolną wyprawkę w postaci plecaków wraz z wyposażeniem. Dużym sukcesem był też projekt „Przystani Św. Mikołaja” dla ukraińskich dzieci. Na realizację zadania Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zdobyła dofinansowanie z Fundacji Świętego Mikołaja. W ramach działań realizowana była pomoc edukacyjna, psychologiczna i integracyjna dla dzieci zza wschodniej granicy, przebywających obecnie w Dębicy.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Szereg działań prospołecznych w 2022 roku realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w tym programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. MOPS udzielił wsparcia mieszkańcom z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, Karty Dużej Rodziny, Dębickiej Karty Rodziny Trzy Plus, Dębickiej oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Co więcej, MOPS objął pomocą obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, m.in. prowadząc świetlice dla dzieci, magazyn zbiórki darów, czy szerokie wsparcie w zapewnianiu zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy. Działania społeczne na rzecz mieszkańców Dębicy świadczyły również inne jednostki miejskie, w tym m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej, Kluby integracji Społecznej, Ośrodki Wsparcia Dziennego, czy Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” dla dzieci.

Złota Rączka dla Seniora

Program skierowany do seniorów mieszkających na terenie Gminy Miasta Dębica wystartował w styczniu 2022 roku. Ma on na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych dla osób powyżej 65 roku życia, którzy ze względu na swój wiek, stan zdrowia czy też niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie wykonać wielu prac. Program realizuje Centrum Integracji Społecznej.

Zielone światło dla międzynarodowej współpracy

Radni dali zielone światło dla współpracy z ukraińskim miastem Niżyn oraz chorwackim Biograd na Moru. Podjęte zostały uchwały w sprawie zawarcia porozumień polegających na inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów międzynarodowych. Podczas kilkudniowego pobytu w Dębicy delegacji z chorwackiego Biogradu na Moru podpisany został list intencyjny o współpracy obu miast. Partnerstwo samorządów przewiduje wymianę dobrych praktyk w zakresie działań społecznych i kulturalnych oraz starania o pozyskiwanie środków na wspólne projekty. Oficjalną deklarację współpracy poprzedziły wieloletnie relacje między miastami. Wizytą delegacji rozpoczęła się także oficjalna współpraca z ukraińskim miastem Niżyn. Podpisano list intencyjny, który stanowi pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej między miastami. Oba samorządy zadeklarowały współpracę w sferze gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i edukacyjnej.

Działania integracyjne

Szereg działań podjęto by wesprzeć uchodźców oraz pomóc im w asymilacji oraz integracji. Miasto Dębica i Miejski Ośrodek Kultury zorganizowali integracyjne spotkanie dla obywateli Ukrainy podczas którego dla rodaków wystąpił Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Huculija z Iwano-Frankowska. Dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy polskie i ukraińskie rodziny spędziły czas na wspólnej zabawie podczas pikników integracyjnych w miejskim parku im. Włodzimierza Skarbek-Borowskiego.

Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Dębicy powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie pomoc od specjalistów, ale także finansową mogą otrzymać osoby pokrzywdzone przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy pozbawieniem alimentów. Mieszczący się w budynku Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Cmentarnej punk jest finansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich

Przy Sądzie Rejonowym powstał nowy Ośrodek Kuratorski dla nieletnich z siedzibą przy ul. Cmentarnej. Jest to jeden z pierwszych na Podkarpaciu ośrodków tego typu. Pełni on funkcję resocjalizacyjną dla nieletnich sprawców czynów karalnych. Zapewnia on organizację nieletnim czasu pozaszkolnego polegającą na działaniach profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjno-terapeutycznych.

Poprawa dostępności

Miasto Dębica w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie na poprawę dostępności do usług publicznych w ratuszu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W wyniku realizacji projektu poprawiona zostanie dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna ratusza. W 2022 roku zrealizowano dostosowanie dziennika podawczego do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się oraz osób niedosłyszących. Na ukończeniu jest przebudowa strefy wejścia i montaż automatycznych drzwi przesuwnych na czujnik ruchu. Na 2023 rok zaplanowano m.in. zamontowanie platform przychodowych oraz sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie dojścia do budynku, wprowadzenie oznaczeń fakturowych ułatwiających dostęp do usług dla osób niedowidzących i niewidomych, oraz zapewnienie dostępu do informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Poprawa dostępności nastąpiła również na dębickim zieleniaku, gdzie w ramach innowacyjnego projektu stanęły cztery prototypy stołów targowych przeznaczonych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.