Podsumowanie konsultacji w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wtorek, 03 Listopad 2020

Zespół ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Dębica na lata 2021-2026 przeprowadził w terminie do 20 października br. badania ankietowe w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Dębicy.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 1 października – 20 października 2020 r. i obejmowały teren całej Gminy Miasta Dębica.

1. Przedmiotem konsultacji było rozeznanie potrzeby i opinii mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie problemów społecznych występujących w Dębicy.

2. Celem konsultacji było zebranie opinii, niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy poruszonych zagadnień, umożliwiającej wypracowanie skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Dębicy.

3. Udział w konsultacjach zapewniono poprzez:

– zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Dębicy w zakładce „Aktualności” oraz  „Konsultacje społeczne” pod adresem http//konsultacje.debica.pl,

– umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie całego Miasta,

– udostępnienie ankiet przez okres konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta  – pok. 6,

– możliwość składania ankiet:

4. W trakcie trwania konsultacji wpłynęło łącznie 45 ankiet, w tym w wersji elektronicznej 3, w wersji papierowej 42.

W badaniu wzięły udział 32 kobiety i 13 mężczyzn głównie w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat oraz powyżej 65 roku życia. Większość respondentów stanowiły osoby pracujące oraz emeryci/renciści o wykształceniu średnim i wyższym.

5. Szczegółowe podsumowanie badań ankietowych będzie zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2021-2026.

6. Zestawienie wyników ankiety – raport.

 

 

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/11/podsumowanie-konsultacji-w-sprawie-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych