Oświata w Gminie Dębica w okresie pandemii

reklama

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa nauka w szkołach na terenie Gminy Dębica odbywa się zdalnie.  W tym celu wykorzystywane są nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, którymi częściowo na co dzień już się posługujemy, tj. poczta elektroniczna i dziennik elektroniczny którym można przekazać informacje. Dopełnieniem są również różnego rodzaju komunikatory.

Nauczyciele naszych placówek pracują online prowadząc lekcje zdalnie. Według przeprowadzonej analizy uczniowie mają w miarę możliwości zapewniony dostęp i warunki do w/w nauki. Są jednak i tacy którzy mają ograniczenia choćby w dostępie do szerokopasmowego internetu, jak również komputera w przypadku rodzin wielodzietnych. Z kilku szkół użyczono kilkanaście laptopów dla uczniów, którzy zgłosili braki sprzętu umożliwiającego naukę zdalną.

W placówkach oświatowych sekretariaty pracują w obowiązującym czasie pracy zgodnie z przydziałem czynności danego pracownika. Rodzice, uczniowie, osoby zainteresowane mogą załatwiać wszystkie sprawy na bieżąco dzwoniąc lub kontaktując się drogą mailową.

Pracownicy obsługi wykorzystując czas, kiedy nie ma uczniów w placówce zgodnie z poleceniami dyrektorów dokonują wiosennych porządków, drobnych napraw, remontów i przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych według potrzeb, w celu utrzymania pełnej gotowości do podjęcia i kontynuacji nauki po wyciszeniu pandemii.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oswiata-w-gminie-debica-w-okresie-pandemii-1538.html