Ogłoszenie naboru wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych — obszar d”

reklama

Informujemy o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia finansowego dla rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu — maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach ww. operacji dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Przypominam, iż w związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów j adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-modernizacji-gospodarstw-rolnych-obszar-d-1530.html