Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Dębicy – wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego Mieszkańca

I

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Burmistrz Miasta Dębica prosi mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie o dokonanie wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego.

Informacje dotyczące wpłat:

Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone w banku

PKO S.A. nr 17 1240 1792 1111 0010 7640 9612, (wpłat nie można dokonywać w kasie urzędu)

Termin dokonania wpłaty: 02.01.2018 – 16.01.2018 r.

Kwota wkładu własnego:

przy wyborze jednej instalacji – 1500 zł

przy wyborze dwóch instalacjach – 3000 zł

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, adres oraz dopisać: OZE

Niedokonanie wpłaty w podanym terminie uznane będzie za rezygnację z udziału w projekcie.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór dostawcy instalacji zostaną Państwo poproszeni o wpłatę II transzy wkładu własnego, wyliczonej na podstawie złożonych w przetargu ofert. O tym fakcie poinformujemy Państwa odrębnym pismem. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przypada na I kwartał 2018 roku.

Wysokość wkładu własnego Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie wynosiła będzie 30% kosztów netto danej instalacji oraz 100% podatku VAT od danej instalacji, przy czym stawka podatku VAT (8 %, bądź 23%) zależy od umiejscowienia instalacji.

Ze względu na fakt, że instalacje zamontowane w ramach projektu będą własnością Gminy Miasta Dębicy przez okres trwałości projektu (tj.5 lat), Gmina poniesie koszty ubezpieczenia wszystkich instalacji w w/w okresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 6838107 lub 14 6838105.

źródło: UM Dębica