Odkomarzanie w Gminie Dębica

Informujemy, że w związku z napływającymi prośbami mieszkańców Gminy Dębica, w dniach 11.06.2019 do dnia 13.06.2019 r. przeprowadzone zostaną zabiegi zwalczania komarów i kleszczy zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Opryski przeprowadzone będą w godzinach 20.30 do około 1.00.

Uprzedzamy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz prosi o powstrzymanie się od spożycia owoców, na które spadną opryski, przez około 7 dni. Prosimy również właścicieli pasiek o zabezpieczenie uli.

 Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Harmonogram:

11.06.2019 r. (wtorek) – Brzeźnica, Brzeźnica Wola, Paszczyna, Pustków – Osiedle, Kochanówka, Pustków Krownice

12.06.2019 r. (środa) – Stobierna, Zawada, Nagawczyna, Latoszyn, Podgrodzie

13.06.2019 r. (czwartek) – Pustków, Kozłów, Kędzierz, Pustynia, Gumniska, Braciejowa, Głobikowa, Stasiówka

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odkomarzanie-w-gminie-debica-880.html