Obchody Dnia Seniora

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/12/08/obchody-dnia-seniora/