INFORMACJA

reklama
Miasto dębica - herb

W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, informujemy o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp  regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcia rogu) przez co sprawić może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Potwierdzenie złożenia wniosku – plik pdf.

 

źródło: UM Dębica