Informacja

reklama

W wyniku przeprowadzonych kontroli w miesiącach czerwcu i lipcu przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół i przedszkoli z terenu Gminy Dębica na rok szkolny 2019/2020, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami i przepisami prawa wszystkie zmiany dokonane w arkuszach organizacyjnych szkół zostaną przedstawione do zaopiniowania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym działającym na terenie Gminy Dębica w przygotowywanych aneksach do arkusza organizacyjnego od dnia 1 września 2019r. Organizowanie nauczania w klasach łączonych nastąpiło zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i Publicznych przedszkoli, które to wskazuje ile i jakie zajęcia można organizować w klasach łączonych -nawet do 50% zajęć. Podejmowane decyzje o łączeniu zajęć oraz zmniejszeniu innych zadań oświatowych podyktowane są względami demograficznymi szkół, a zadania przekazywane na samorząd nie mają odzwierciedlenia w przekazywanej subwencji oświatowej. Środki są przekazywane raz rocznie. Subwencja oświatowa na rok 2019 wynosi 24 265 858 zł, plan wydatków na br. to 33 231 777 zł, zatem środki z budżetu Gminy przekazane na oświatę wynoszą 8 965 919 zł. Według protokołu z kontroli nie zauważono i nie stwierdzono w arkuszu organizacyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce nieprawidłowości w łączeniu zajęć.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja0816-1046.html