III Tura rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.05.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją  im. Józefa Becka rozpoczeła III TURĘ REKRUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

III TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU OD 12 MAJA DO 25 MAJA 2022 R.

 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupa docelowa to 85 osób (45 Kobiet i 40 Mężczyzn) bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC.), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących co najmniej do jednej z grup tj.:

osoby w wieku 50 lat i więcej,osoby długotrwale bezrobotne,kobiety,osoby z niepełnosprawnościami,osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dla Uczestników/czek projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

opracowanie Indywidualnych Planów Działania,poradnictwo zawodowe,pośrednictwo pracy,szkolenia zawodowe oraz stypendium szkoleniowe,6 miesięczne staże zawodowe dla 85 Uczestników/czek,refundacja części wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu,zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

osobiście w biurze projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w godzinach od 9:00 do 15:00,za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w terminie trwania rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej aspproject.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/

http://aspproject.pl/index.php/2021/11/05/staze-zawodowe-dla-bezrobotnych/

 

 - plakat-rekrutacja-iii-tura.jpg

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5149