II OTWARTY KONKURS OFERT 2022

II OTWARTY KONKURS OFERT 2022

II OTWARTY KONKURS OFERT 2022

23 czerwca 2022

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 680/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXVI.281.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

OGŁASZA

II OTWARTY KONKURS OFERT 2022 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:
1) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dębickiego,
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 r.

 

ZOBACZ Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

ZOBACZ Ogłoszenie II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022

ZOBACZ FORMULARZE:
– WZÓR OFERTY
– WZÓR SPRAWOZDANIA
– WZÓR UMOWY
– ZESTAWIENIE FAKTUR

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Fot. pixabay

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/ii-otwarty-konkurs-ofert-2022,art-2609