II OTWARTY KONKURS OFERT 2019

reklama

otw konk ofertZarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 76/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały Nr LI.325.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego, 

5) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,

6) wspierania działań wolontariatu.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2019 r.

POBIERZ FORMULARZE:
WZÓR OFERTY
WZÓR SPRAWOZDANIA
WZÓR UMOWY

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2734