Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”

 - czyste_powietrze.jpg

 

EKODORADCA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE INFORMUJE:

 

iż w Urzędzie Miejskim w Brzostku działa Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

           

Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, poprzez dofinansowanie wymiany przestarzałych „kopciuchów” na nowe ekologiczne źródła ciepła.

 

W ramach punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość pomocy w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w celu uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła takich jak: kotły na paliwo stałe – tzn.: drewno i węgiel, na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacja przyznawana może być także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tzn.: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także mikroinstalację fotowoltaiczną czy wentylację mechaniczną.

 

W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym, tylko na zakup i montaż kotła kondensacyjnego gazowego, ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego kondensacyjnego czy pomp ciepła.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prognozowany termin trwania programu priorytetowego „Czyste powietrze” to okres od 2018 roku do 2029 roku, natomiast terminem granicznym do podpisywania umów jest 2027-12-31.  

 

Gminny konsultant wspiera mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji – wniosku o płatność.

Punkt konsultacyjno – informacyjny utworzony w ramach programu „Czyste powietrze” zlokalizowany jest w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek (parter, biuro nr 8) i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 10:00 (pomoc w sprawach związanych z programem „Czyste powietrze” można uzyskać w godzinach pracy Urzędu tj.: w pon.: od 8:00 do 16:00, natomiast od wt. do pt. od 7:30 do 15:30).

Osoba, która chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta może umówić się telefonicznie na spotkanie w dogodnym dla siebie czasie pod numerem telefonu:

14 6803 006 bądź pod adresem e-mail: [email protected].

W programie „Czyste Powietrze” istnieją dwa poziomy dofinansowania dla dwóch grup Beneficjentów, takie jak:

Poziom podstawowy przeznaczony dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł – w tym przypadku można otrzymać 30% dofinansowania.Poziom podwyższony przeznaczony dla beneficjentów, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a)     1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)     2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniższa tabela ukazuje max. kwoty dofinansowania jakie można otrzymać spełniając warunki programu priorytetowego „Czyste powietrze”:

 - tabela.jpg

Dochód Beneficjenta oblicza się na podstawie dokumentu: „żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”, który należy wypełnić i złożyć w biurze nr 8 w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek – w punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste powietrze”.

 

W ramach punktu konsultacyjno informacyjnego programu „Czyste powietrze” utworzonego na terenie Urzędu Miejskiego w Brzostku wydano 43 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz od powstania punktu konsultacyjno – informacyjnego tzn, od drugiego kwartału 2021 roku – wysłano 13 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku.

Poniżej znajduje się lista informacji jakie musi przygotować osoba zainteresowana skutecznym złożeniem wniosku o dofinansowanie i złożyć uzupełnioną (kolumna prawa) w biurze nr 8 w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek

DANE WNIOSKODAWCY:

Imię i nazwisko wnioskodawcyPeselAdres zamieszkaniaAdres e-mail (wymagany)Numer telefonuInformacja czy wnioskodawca posiada konto na portalu beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rzeszowieImię i nazwisko współmałżonkaPesel współmałżonkaAdres zamieszkania współmałżonkaImię i nazwisko współwłaścicielaPesel współwłaścicielaAdres współwłaścicielaAdres inwestycjiNr działkiNr księgi wieczystejNr konta wnioskodawcyRok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowyCałkowita powierzchnia budynkuW przypadku rozpoczęcia inwestycji data pierwszej faktury/dokumentu kdięgowegoPowierzchnia budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej Liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności gospodarczej w budynkuW przypadku podstawowego poziomu dofinansowania należy przedstawić dochód za poprzedni rok rozliczeniowy – obecnie za 2020 rok i okazanie dokumentu potwierdzającego ww. Dochód np. Pit

 

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

Źródło ciepła dotychczas ogrzewające budynekCzy budynekjest podłączony do sieci dystrybucji gazuRodzaj nowego źródła ciepłaInformacja czy instalacja c.o. I c.w.u. Zostanie zmodernizowanaLiczba m2 objetych ociepleniem:Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszemLiczba m2 objetych ociepleniem:Scian zewnętrznych/przegród pionowychLiczba m2 objetych ociepleniem:Podłogi na gruncie/strop nad piwnicąLiczba m2 objetych wymianą: drzwiLiczba m2 objetych wymianą: okienInformacja o audycie energetycznym/dokumentacji projektowej/ekspertyzach

 

Całkowita powierzchnia budynku –liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian i wlicza się do niej powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych( np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, dobudówki, nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

 

Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę na budowę lub zgłoszono ich budowę po 2013-12-31 nie mogą uzyskać dotacji na docieplenie przegród budowlanych, stolarki okienna i drzwiową.

 

Po uzupełnieniu powyższej listy w podstawowe dane i złożeniu jej w punkcie konsultacyjno -informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, konsultant przygotuje dla Ciebie wniosek, następnie ustali termin spotkania celem zweryfikowania go pod względem poprawności i podpisania wniosku przez Wnioskodawcę oraz współmałżonka i/lub współwłaściciela.

 

Po zatwierdzeniu przez Wnioskodawcę wniosek zostanie przekazany przez konsultanta programu „Czyste powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji. Następnie pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinformuje o statusie wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie otrzymasz listownie pismo z informacją o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

 

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

 

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z Ekodoradcą w Urzędzie Miejskim w Brzostku. Na wizytę należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia, na ich podstawie Ekodoradca wypełni dla mieszkańca wniosek o płatność, który należy wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z kompletem dokumentów celem skutecznego rozliczenia inwestycji.

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w 3 częściach -trzech wnioskach o płatność.

W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich starych źródeł ciepła na paliwo stałe.

 

Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Brzostku pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

  

Przydatne linki:

Adres, pod którym znajdziecie Państwo ogólne informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji -: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie "Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl

  

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Deklaracje w formie papierowej dostępne są w biurze nr 8 – Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek. Aby złożyć deklarację elektronicznie wejdż na www.zone.gunb.gov.pl naciśnij złóż deklarację-> wypełnij ja i wyślij.

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5005