Dofinansowanie w ramach FOGR na drogę w Pustkowie.

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pustków”. Jest to odcinek drogi łączącej Pustków Męciszów w kierunku Strachowa – Strefy Ekonomicznej. Pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W dniu dzisiejszym tj. 17.05.2019 r. Wójt Gminy Dębica podpisał w tej sprawie umowę. Rozdział środków dokonano według kryterium, którym jest wysokość dochodów powstałych na obszarze gmin z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Jeżeli gmina miała dochody do 50 000 zł to mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 75 000 zł, a jeżeli dochody sięgały powyżej 50 000 zł – dofinansowanie w wysokości do 85 000 zł. Zgodnie z tą zasadą Gmina Dębica otrzymała maksymalną możliwą kwotę dofinansowania tj. 85 tys. zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła  156 tys. zł. Kosztorys zakładał, że ramach zadania zostanie wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowa z kruszywa łamanego na długości 910 m i szerokości 2,5. Gmina Dębica dysponuje środkami na to zadanie w wysokości 106 tys. zł. z czego 20 proc. pochodzić będzie z budżetu Gminy Dębica a 80 proc. z dofinasowanie. Uda się zatem zrealizować znaczną część zadania. Planowany termin realizacji to 2019 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-w-ramach-fogr-na-droge-w-pustkowie-816.html