Dodatek osłonowy

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica  informuje, że od dnia 04-01-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

jednoosobowym – 2100 zł
wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

2020 r.- w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
2021 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł / 500 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł / 750 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł / 1 062,50 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł / 1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć:

w wersji elektronicznej poprzez platformę ePuap
w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13,

39-200 Debica w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj.: 7:30 – 15:30 lub w niżej wyznaczonych terminach w następujących miejscowościach:

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Stobiernej w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Stasiówce w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 12.00 do 15.30

– w Zespole Szkół  w Latoszynie w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Zespole Szkół  w Podgrodziu w dniu 13.01.2022 r. w godz. od 12.00 do 15.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Nagawczynie w dniu 14.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Zespole Szkół  w Zawadzie w dniu 14.01.2022 r. w godz. od 12.00 do 15.30

– w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie w dniu 17.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Brzeźnicy w dniu 17.01.2022 r. w godz. od 12.30 do 15.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Paszczynie w dniu 18.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Zespole Szkół  w Pustyni w dniu 18.01.2022 r. w godz. od 12.00 do 15.30

– w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu w dniu 19.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Głobikowej w dniu 19.01.2022 r. w godz. od 8 do 11.30

– w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gumniskach w dniu 19.01.2022 r. w godz. od 12.00 do 15.30.

listownie na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-oslonowy-2507.html