Brak odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami

reklama

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wystosował do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów.

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Polsce system unieszkodliwiania odpadów w ewidentny sposób staje się niewydolny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyjne, samorządom uniemożliwia się aktywny wpływ na sposób zagospodarowania odpadów, a także na koszty ich odbioru i zagospodarowania.

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują, że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, w zakresie unieszkodliwiania
i zagospodarowania odpadów i wzrostu obowiązkowych obciążeń finansowych naszych mieszkańców, absolutnie nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpadami
w najbliższych latach.

Gminy w miarę poprawnie zorganizowały system odbioru i selekcji odpadów od mieszkańców, ale absolutnie kuleje końcowe ogniwo tego systemu, związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

 

Główne przyczyny problemów to m.in.: wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie regionalizacji RIPOK, niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów i brak możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów nie nadających się do recyklingu, nieszczelność systemu i ograniczone możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.

 

 Zarząd Stowarzyszenia działając w imieniu gmin uzdrowiskowych postuluje do Rządu RP o:

Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach zespołów gmin.
Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinansowania budowy instalacji termicznej utylizacji RDF.
Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego celem zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych.
Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, cyklu życia, eksploatacji i utylizacji.
Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy.
Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.
Edukację społeczną.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/brak-odpowiedniego-systemu-gospodarowania-odpadami-1352.html