690 tys. zł na sprzęt IT dla Gminy

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Za kwotę prawie 690 tys. zł zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi które poprawią cyfrowe bezpieczeństwo Urzędu. 19 Laptopów, słuchawki i urządzenia peryferyjne posłużą do zapewnienia prawidłowej zdalnej obsługi petentów.

Grant z Regionalnego Programu Operacyjnego przewiduje zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystywane do digitalizacji dokumentów. Urządzenia takie  pozwalają na sprawną zamianę dokumentów papierowych na dokument elektroniczny. Dodatkowo, rozbudowany zostanie serwer Urzędu Gminy Dębica o systemy zabezpieczeń i pamięć. Modernizacja serwera pozwoli na wykorzystywanie kopii zapasowych kluczowych dla Urzędu danych.

W ramach grantu zostanie nabyty system transmisji wideo. Dzięki temu, będzie możliwość prowadzenia konferencji. System umożliwi prowadzenie posiedzeń rady Gminy w formie zdalnej oraz zapewni pełną transparentność ułatwiając dostęp do materiałów czy wyników głosowań w trakcie trwania posiedzenia dla wszystkich zainteresowanych.

Nowy sprzęt IT nabyty w ramach grantu stanie się fundamentem do sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy Dębica i Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Dębica. Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że w sposób zdecydowany poprawi się rozwój cyfrowy Gminy, a sam Urząd będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Grant realizowany będzie w ramach V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REEACTT-EEU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji

usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID–19 w latach 2020/21.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/690-tys-zl-na-sprzet-it-dla-gminy-2650.html