Zbigniew Ziobro odwołał z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy. Powodem odwołania były zaniedbania w sprawie uporczywego nękania sąsiadów do jakiego dochodziło w latach 2021-2023 w gminie Czarna w powiecie dębickim.

Zaniedbania w prowadzonych postępowaniach

Z ustaleń dokonanych przez Departament Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wynika, że w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy były prowadzone trzy postępowania w sprawie uporczywego nękania pokrzywdzonego przez sąsiadów, które zakończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami. We wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych. Dopiero po interwencji Prokuratury Krajowej Prokurator Rejonowy w Dębicy podjął wszystkie trzy zakończone śledztwa i połączył z czwartym prowadzonym jeszcze postępowaniem.

Sprawy wobec pierwszej właścicielki posesji

Uchybień dopuszczono się pomimo, że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej, wcześniejszej właścicielki posesji, popełnione przez te same osoby. Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia i aktualnie są procedowane. W tamtych postępowaniach również niezbędna była interwencja ze strony Prokuratury Krajowej. Po wniesieniu aktu oskarżenia w drodze wydanego dwukrotnie polecenia w trybie art. 7 § 2 i 3 w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze sformułowano wnioski końcowe na rozprawę, tak aby odpowiadały dyrektywom wymiaru kary określonym w art. 53 kodeksu karnego były adekwatne do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynów. W jednej ze spraw trójka oskarżonych została prawomocnie skazana, jednakże Sąd Najwyższy na skutek kasacji uchylił wyroki Sądów I i II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Mając wiedzę o toczących się wcześniej sprawach Prokurator Rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejne osoby pokrzywdzone okoliczności wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób. Dlatego  też Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu go z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy.

Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu

W ostatnim czasie Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawiła trzem osobom w tym 72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. i 36-letniej Małgorzacie K. zarzuty dokonanego w latach 2021-2023 uporczywego nękania sąsiadów, a także grożenia im pozbawieniem życia. Czyny te kwalifikowane z art. 190 §1 kk w zb. z art. 190a §1 kk zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani skierowali zażalenia na te postanowienia, jednak Sąd Okręgowy utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

źródło: Prokuratura Krajowa