Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 30 października 2023r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. “Budowa drogi dla pieszych – Przebudowa drogi gminnej nr 133040R w m. Nagawczyna etap II w km 0+531 – 0+832”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. “Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w 2024 r. “).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (dot. utrzymanie chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 985 relacji Mielec-Dębica w roku 2024).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dębica w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2025”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wyniku jej podziału.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2020–2024 z perspektywą do 2027 roku”
(obejmującego lata 2020–2022).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 136/3 w m. Latoszyn).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica (dot. dz. nr 1/10 w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica (dot. dz. nr 548/31 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 463/10 w m. Latoszyn oraz dz. nr 364/6 i 365/16 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica (dot. dz. nr 1200/2 w m. Paszczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica położonej w Nagawczynie, pod budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XIII/152/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego “Bezpieczna przystań” w Kochanówce oraz uchwalenia jego Statutu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-posiedzenie-rady-gminy-3700.html