Wójt Gminy Dębica – Człowiek Roku 2018

Wczoraj w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala plebiscytu Osobowość Roku 2018 organizowanego przez gazetę codzienną Nowiny. Na gali obecny był Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, który zajął III miejsce w kategorii „Samorządność i Społeczność Lokalna” osiągając wynik 1335 głosów.

Nominacja połączona jest z efektami wspólnej pracy i wysiłków Rady Gminy Dębica, Pracowników Urzędu i Mieszkańców. W uzasadnieniu podnoszono między innymi działania prospołeczne i zdrowotne służące poprawie bytu mieszkańców Gminy. Doceniono jego osobiste zaangażowanie w budowę Przychodni Latoszyn Zdrój wraz z basenem zdrojowym i całą infrastrukturą uzdrowiskową. Z inicjatywy Wójta, Rada Gminy uchwaliła „Program profilaktyki zdrowotnej", zgodnie z którym mieszkańcy Gminy Dębica mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. We wrześniu 2018 r. została również podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, która umożliwia bezpłatne korzystanie z walorów latoszyńskiej przychodni osobom z poza Gminy Dębica.

Kolejnym działaniem prospołecznym jest zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i budowa pierwszego żłobka w Gminie Dębica, który działa od września 2018 roku. Powstał on w ramach zadania mającego na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia na terenie Gminy Dębica. Rozbudowano również budynek Zespołu Szkół o gabinety medycyny szkolnej i ogólnej wraz z łącznikiem komunikacyjnym. Ponadto Rada Gminy z inicjatywy Wójta podjęła uchwałę, na mocy której zwolniono rodziców z opłat stałych za korzystanie za przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina.

Poza działaniami na rzecz najmłodszych i ich rodziców kapituła plebiscytu wzięła pod uwagę działalność na rzecz seniorów. Zaliczyć można do niej utworzenie Dziennego Domu „Senior +”, utworzenie Rady Seniorów, Klubów Seniora czy też wdrożenie projektu „Złota Rączka”.

Kolejnym argumentem był wkład w rozwój gospodarczy Gminy. Utworzenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Pustkowie Strachowie i Zawadzie to inwestycje, które zapewniły ponad 3000 miejsc pracy mieszkańcom Gminy Dębica. Dogodne warunki dla działalności gospodarczej na strefach znalazło kilka dobrze prosperujących firm.

 

Jak mówi Wójt:  „Jest to wspólny wysiłek działań wieloletnich i obecnych. Na duże uznanie zasługują pracownicy Urzędu Gminy Dębica, Kierownicy jednostek organizacyjnych wraz z współpracownikami i Radą Gminy Dębica. Serdecznie dziękuję każdemu z osobna, kto oddał na mnie swój głos”.

.

 

 

 jakimi są działania w  strefy ekonomiczne oraz utworzenie klubów seniora i Rad Senioralnej i Młodzieżowej. Czytelnicy wybrali Wójta w pierwszym etapie plebiscytu, jako laureata z naszego powiatu, przechodząc do finału wojewódzkiego.  Etap wojewódzki  został rozstrzygnięty 1 marca i jest nam miło poinformować, że nasz Wójt Stanisław Rokosz zajął trzecie miejsce w kategorii Samorządność i społeczność lokalna.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-gminy-debica-czlowiek-roku-2018-678.html