Weekend dla Ukrainy w inspektoracie ZUS w Dębicy

W najbliższą sobotę i niedzielę w godz. 9:00-15:00 Inspektorat ZUS w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 15 organizuje akcję „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny
Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
• jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
• jej pobyt w Polsce jest legalny,
• ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
• ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:
• świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+ – na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce,
• rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO – na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce,
• dofinansowanie pobytu w żłobku – do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na:
– dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
– dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
– na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

• świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+ – 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

paszport – osoby składającej wniosek i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyli granicę,zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL osoby składającej wniosek i dziecku,numer rachunku bankowego w Polsce,numer telefonu w Polsce i adres e-mail,orzeczenie polskiego sądu, jeśli osoba składająca wniosek jest opiekunem tymczasowym,dokument potwierdzający sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem (jeśli masz taką sytuację),dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli osoba przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

 

Źródło: https://debica.pl/weekend-dla-ukrainy-w-inspektoracie-zus-w-debicy/