Ważne informacje dla stowarzyszeń i fundacji – zgłoś dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ważne informacje dla stowarzyszeń i fundacji – zgłoś dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ważne informacje dla stowarzyszeń i fundacji – zgłoś dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

08 grudnia 2021

Organizacje Pozarządowe

W ostatni dzień kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. Dyrektywa V AML) i zakłada szereg ważnych zmian, także dotyczących organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia i fundacje podlegać będą zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgodnie z art. 55 ustawy CRBR służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad określonymi podmiotami, prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego. Beneficjent  rzeczywisty, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (w tej definicji klientem jest sama organizacja) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Wskutek nowelizacji powyższej ustawy dokonanej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw („Ustawa nowelizująca”) rozszerzono obowiązek wpisu do CRBR na:
• trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
– mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
– nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
• spółki partnerskie;
• europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
• spółki europejskie;
• spółdzielnie;
• spółdzielnie europejskie;
• stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
• fundacje.

Przepis ustawy nowelizującej w zakresie w jakim rozszerza obowiązek zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych na wyżej omówione podmioty, wchodzi życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy nowelizującej, tj. 30 października 2021 r. Zaś, obowiązek wpisu Beneficjenta Rzeczywistego powinien być zrealizowany w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie Ustawy.

Zatem obowiązek ten będzie należało wykonać w ciągu 9 miesięcy, tj. w terminie do 30 stycznia 2022 r.

Do CRBR należy zgłaszać dane:
stowarzyszenia i fundacje:
• nazwę (firmę),
• formę organizacyjną,
• siedzibę
• nr w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• NIP, o ile został nadany,

beneficjent rzeczywisty :
• imię i nazwisko,
• posiadane obywatelstwo,
• państwo zamieszkania,
• nr PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
• informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,

nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi.  

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dokonywane jest w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Podmioty, które w terminie wskazanym w ustawie nie dopełnią obowiązku zgłoszenia, aktualizacji informacji, lub podadzą niezgodne ze stanem faktycznym informacje podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1 miliona złotych.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/wazne-informacje-dla-stowarzyszen-i-fundacji-zglos-dane-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych,art-2368