Stypendia szkolne 2019/20120

reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wnioski można składać do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – wnioski można składać do dnia 15 października danego roku szkolnego;

 w siedzibie GOPS w Dębicy przy ul. Stefana Batorego 13, (dziennik podawczy).

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendia szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dębica znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, lub w rodzinie tej wystąpiło zdarzenie losowe.   

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia małoletniego, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego, złożenie wniosku tj. z sierpnia  br., (dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, tel. 14 680 33 40 w godzinach od 700 do 1500.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/stypendia-szkolne-2019-20120-1101.html