Sportowe Wakacje+

Minister Sportu i Turystyki ogłosił rozpoczęcie naboru do tegorocznej edycji programu „Sportowe Wakacje+”. Jak poinformowano, budżet programu w 2022 roku jest najwyższy w historii i wynosi 50 milionów złotych. Termin składania wniosków mija 1 czerwca br.

„Sportowe Wakacje+” to program, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. „Zdrowe, aktywne fizycznie społeczeństwo to nasza misja i priorytet” – zaznaczył minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

W tegorocznej edycji programu przewidziano dofinansowania w ramach czterech zadań, spośród których priorytetowe jest pierwsze, czyli „Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych”. Na to zadanie resort sportu zarezerwował 36 mln zł.

W poprzednich edycjach programu znaczną część beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach tego zadania, stanowiły podmioty związane z samorządami takie jak m.in. uczniowskie, szkolne, ludowe lub gminne  kluby sportowe.

Zgłaszane w ramach tego zadania oferty „powinny zmierzać do utrwalania postaw społecznych i kształtowania nawyku aktywnego trybu życia poprzez wskazanie korzyści z aktywności ruchowej. Powinny przyczyniać się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przełożenia tych wartości na realną aktywność” – czytamy w opisie programu na stronie resortu.

W ramach zadania wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów.

Zadania realizowane w ramach programu nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania w łącznej wysokości nie większej niż 10 proc. sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.

Aby wziąć udział w programie, należy do 1 czerwca br. złożyć ofertę w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod linkiem: https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

oraz skanami pozostałych dokumentów (kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020 lub 2021, statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji; w przypadku organizacji, która powstała w 2022 roku należy dołączyć wyciąg z ewidencji potwierdzający datę rejestracji oraz oświadczenie, że z uwagi na to, nie posiada sprawozdań z lat ubiegłych).

Zgodnie z zapowiedzią resortu sportu wnioski zostaną rozpatrzone do 30 czerwca br.

Trzy pozostałe zadania w ramach tegorocznej edycji programu co do zasady nie są przeznaczone dla samorządów i dotyczą wyłonienia trzech operatorów krajowych odpowiedzialnych odpowiednio za organizację ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, organizację ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim oraz upowszechnianie strzelectwa.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje–edycja-2024

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sportowe-wakacje-2690.html