Sesja Rady Gminy Dębica- marzec 2023

W dniu 28 marca miała miejsce kolejna sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie. Zwiększono m. in. kwotę przeznaczoną na chodniki i drogi o wartość 1 500 000 zł, zabezpieczono 300 000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kozłowie oraz wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej w Stobiernej”.

Ważnym punktem była przebudowa drogi gminnej w Paszczynie, do której otrzymano dofinansowanie w wysokości 409 756 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Ponadto zabezpieczono środki na roboty budowlane w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej, co stanowić będzie już drugi etap tej inwestycji.

Nie zabrakło również części poświęconej rodzinnym ogrodom działkowym dla których przewidziano wsparcie w budowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

Radni wyrazili zgodę na pomoc finansową dla utworzenia linii autobusowej na trasie Jasło – Dębica, Dębica – Jasło. Będzie ona posiadała charakter przyspieszony, co oznacza przystanki w większych i ważniejszych ośrodkach. Na terenie Gminy Dębica będą to Latoszyn i Podgrodzie.

Ważnym punktem była zgoda radnych na przystąpienie do realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza w województwie podkarpackim. Swoim zakresem obejmie on stworzenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem istniejącego potencjału, w szczególności OZE i eliminację skutków ubóstwa energetycznego.

Oczywiście na posiedzeniu Rady Gminy Dębica nie mogło zabraknąć tematów związanych z obecną sytuacją w Ukrainie. Radni wyrazili zgodę na przekazanie gminie Icznia w obwodzie Czernichowskim samochodu specjalnego z przeznaczeniem do działań ratowniczych dla lokalnej straży pożarnej.

Na wniosek mieszkańców Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgrodziu zyskała patrona w postaci Ignacego Łukasiewicza.

Ponadto podjęto takie uchwały jak: dokonanie wniesienia mienia komunalnego Gminy Dębica do spółki PGO sp. z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK sp. z o.o. oraz przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także „Gminny Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dębica na lata 2023-2026”.

Na zakończenie przedstawiono sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Dębica”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica–marzec-2023-3180.html