Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Poniżej przedstawiamy treść pisma przesłanego do Urzędu Gminy Dębica z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:

W związku z wystąpieniem w roku bieżącym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały ogrom strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej województwa podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki zwrócił się pismem z dnia 27 lipca br. znak: ŚR-IV.6333.35.2020 oraz pismem z dnia 19 października br., znak: ŚR-IV.6333.44.2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o udzielenie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Z uzyskanej odpowiedzi MRiRW wynika, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.). 

          Jednocześnie od stycznia 2021 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w formule pomocy de minimis, o:

1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu, w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub części bieżących składek;

2) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

3) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pomoc-dla-rolnikow-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych-1859.html