Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

 

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

W ramach konkursu minister rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Na realizację konkursu minister rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3431-otwarty-konkurs-ofert-pn-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo-przygoda-zycia