Ogłoszenie Wójta Gminy Dębica

Wójt Gminy Dębica informuje że na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20  marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, odwołuje się nabór ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica nr 6/SPP/2020 z dnia 02.03.2020 r. na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok na zadania pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” oraz zadanie „Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ogloszenie-wojta-gminy-debica-1509.html