Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

06 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W czasie uroczystej Rady Miejskiej powołana została Rada Naukowo-Doradcza przy Burmistrzu Miasta. Tworzą ją profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będą oni prowadzić analizy i opracowania potencjału gospodarczego Dębicy, rozwoju terenów inwestycyjnych i nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Naukowcy będą doradzać burmistrzowi Dębicy

Powołanie Rady jest efektem podpisanego we wrześniu ur. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Te działania obu instytucji mają stworzyć dogodne warunki do dynamicznego, szeroko rozumianego rozwoju Dębicy.

W skład Rady wchodzi pięciu przedstawicieli środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, których doświadczenie zawodowe i profil aktywności naukowej są zbieżne z działalnością podejmowaną w ramach pracy Rady Naukowo-Doradczej.

– Powszechnie wiadomo, że Dębica jest zakwalifikowana do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Zmiana naszej pozycji w rankingach uwzględniających sytuację społeczną, gospodarczą i szeroko rozumianą jakość życia jest dla nas priorytetem. Jestem przekonany, że mając możliwość korzystania z potencjału i doświadczenia Rady Naukowo Doradczej, zostaną wypracowane rozwiązania w znacznym stopniu łagodzące negatywne zjawiska, które dotykają nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale również przedsiębiorców i instytucje publiczne – mówił Mariusz Szewczyk burmistrz Dębicy.

Jednym z punktów uroczystej sesji był wykład „Problemy i wyzwania rozwojowe średnich miast” dr. hab. Marcina Zawickiego, prof. UEK.

Zwracał on uwagę na korzyści mieszkania w mieście średniej wielkości. To m.in. tańsze koszty życia, czystsze powietrze, krótszy czas przemieszczania się do pracy i szkoły, a co za tym idzie więcej czasu na rozwój prywatnych zainteresowań.

Profesor wskazywał w czasie wykładu nad czym należy pracować, aby takie miasto jak Dębica miało szanse na rozwój.

– Należy zainwestować w rozwój gospodarki cyfrowej, wspierać przedsiębiorczość i  stworzyć warunki do powstawania nowoczesnych, technologicznych startupów. Powinny one powstawać również poza metropoliami właśnie z tego powodu, że dla wielu młodych ludzi zamieszkanie w mniejszym mieście jest atutem a technologia daje możliwość świadczenia tych usług na odległość – wskazywał wykładowca.

Do zadań Rady będą należały w szczególności: udzielanie opinii w zakresie działań planowanych i podejmowanych przez władze Dębicy oraz inicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych a samorządem w realizacji zadań strategicznych dla Dębicy.

Skład Rady Naukowo-Doradczej

Rozwiń

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab., prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2002 2008), wieloletni kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu (od 2007 r.). Były dyrektor Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego, oraz wieloletni Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora obejmują problemy marketingu terytorialnego, handlu krajowego i międzynarodowego, inwestycji zagranicznych, marketingu targowego i ubezpieczeniowego oraz zarządzania sprzedażą.

W dorobku naukowym Profesora znajduje się ponad 400 publikacji, których jest autorem, współautorem i redaktorem. Współpracuje z uniwersytetami Messynie, Moskwie, Brnie, Bratysławie, Kijowie, Lwowie i Tarnopolu. Jest wykładowcą na Uniwersytetach III Wieku w Olkuszu i Bukownie (Małopolska). Wypromował ponad 1000 dyplomantów oraz 16 – tu doktorów nauk ekonomicznych z kraju i zagranicy.

Profesor prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów terytorialnych. Współpracuje z licznymi organizacjami samorządowymi w Polsce: z Krakowa, Rzeszowa, Olkusza, Jarosławia oraz Tarnopola na Ukrainie. Zasiada w radach nadzorczych spółek komunalnych – Wielickiej Spółki Transportowej w Wieliczce oraz Spółki „Latoszyn Zdrój”.

Doktor Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych w Tarnopolu.(Ukraina).

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Wykształcenie kierunkowe – Prof. dr hab. w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina ekonomia i finanse
Zainteresowania naukowe -Problematyka finansów publicznych, Finanse JST, Podatki
Dorobek publikacyjny i badawczy


1. Podyskutujmy: reforma – inflacja – świadczenia społeczne. Państwo daje czy my płacimy? Życie Gospodarcze 1984 Nr 1,
2. S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, obj.14 ark. druk. udział własny 1 arkusz druk,
3. System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, redakcja naukowa Stanisław Owsiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 rok (wydanie I) i 1997 rok, (wydanie II),
4. Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, AE w Krakowie, Seria Specjalna Monografie Nr 136, 1999,
5. Chambres regionales des comptes et gestion financiere des collectivites territoriales en Pologne, w; Revue Francais de Finances Publiques Nr 115 – Septembre 2011, udział własny 50%,
6. Podstawy finansów samorządu terytorialnego, monografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, współautor, udział własny 50%,
7. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013,
8. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce- narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, red. Jerzy Hausner, Kraków 2013, autor części dotyczącej finansów,
9. Zakres swobody decyzyjnej władz samorządowych a problem dostępu do środków finansowych, Annales Oeconomia, UMC-S Vol 51, No 6 (2017),
10. Sources of Income and Financial Autonomy of Local Self-government, Economics World, USA,Volume 6, Number 1, Jan.-Feb. 2018 (Serial Number 26).
Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych:
– 2000 – nadal PWSZ Nowy Sącz, profesor Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów,  1978 – nadal UE w Krakowie, obecnie profesor,  1992–2015 adiunkt UJ CM, 1993–2020 (lipiec) członek Kolegium RIO w Krakowie, 2020 (sierpień) – nadal członek Rady Nadzorczej Arena Kraków,- 2021 – członek Rady Uczelni UEK,  2005–2012 Dziekan Wydziału Finansów UE w Krakowie,  2012–2020 Prorektor UE w Krakowie, 2014–2016 Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw UE w Krakowie, 2016 – nadal Kierownik Katedry Finansów Publicznych UE w Krakowie. Prowadzone przedmioty: Finanse publiczne, Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Profesor dr habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii, były dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.

Poza działalnością naukową Profesor posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawował funkcje kierownicze w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych.

Prowadzi działalność konsultingową i ekspercką w Polsce i zagranicą w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Jest autorem i współautorem 14 książek z zakresu zarządzania terytorialnego.

Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in.: dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej.

Jest autorem i redaktorem ponad 120 publikacji oraz ponad 120 opracowań doradczych i eksperckich.

Profesor jest  członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W roku 2019 został powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ( PAN).

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Profesor nauk społecznych (2020), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, kierunek Ekonomia, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998, UEK, Polska), magister ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Firmą (1998, UEK, Polska), Master of Business Science Administration (1997, Baltic Sea Management Academy, Szwecja). W latach 2000-2010 współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej, trener i doradca organizacyjny, w latach 2012-2014 Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w latach 2014-2016, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Ośrodka Badań Europejskich. Autor i współautor prac z zakresu przejścia i wdrożenia cyrkularnych modeli biznesowych, przedsiębiorczości społecznej, zarządzania publicznego, zarządzania jakością. Redaktor i współredaktor czasopism naukowych (m.in. Entrepreneurial Business and Economics Review, Social Entrepreneurship Review, Public Governance).

W 2022 r. ukazały się dwie monografie wydane przez Routledge we współredakcji z dr hab. Magdaleną Wojnarowską i prof. Carlo Ingrao pt. „Sustainable Products in the Circular Economy. Impact on Business and Society” oraz prof. UJ Mariuszem Duplagą, prof. UEK Jackiem Klichem pt. The Digital Transformation of Healthcare Health 4.0”

Dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK 

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. W latach 2019-2020 dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w UEK, w latach 2005-2008 dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji

Publicznej UEK, od 2018 r. przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Aktualnie dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pracownik Katedry Polityk Publicznych.

Profesor specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, polityki publicznej i administracji publicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji o tej tematyce, w tym. m.in.: Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej, Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Nowe zarządzanie publiczne. Uczestnik 70 projektów badawczych i wdrożeniowych.

Autor i współautor 130 analiz, raportów, programów i innych opracowań eksperckich przygotowanych na zlecenie, w tym m.in. na zlecenie: jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, centralnej administracji rządowej, OECD, Parlamentu Europejskiego i Banku Światowego.

Źródło: https://debica.pl/naukowcy-beda-doradzac-burmistrzowi-debicy/