Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy 28 września 2023 r.

W najbliższy czwartek o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy.

Porządek obrad posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. przyłączeń nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębica do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zadania pn. Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce (etap I).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Dębica z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajne-posiedzenie-rady-gminy-28-wrzesnia-2023-r-3618.html