Konkurs ofert

WÓJT GMINY CZARNA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Cel i zasady przeprowadzenia konkursu:

Celem konkursu jest przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy (pomoc społeczna w szczególności poprzez wsparcie działań socjalno-bytowych na rzecz osób i rodzin bezdomnych m.in. zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia).

Konkurs odbywa się zgodnie z art. 13 z wyłączeniem ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły konkursu.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1459&akcja=artykul