Jutro sesja Rady Miejskiej w Dębicy

reklama
S0170024

Jutro, 9 lipca 2015 r. o godz. 9.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
2.    Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Dębicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żuławskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica i zmiany uchwały Nr LXIII/747/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 listopada 2010 r.
4.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Poddęby w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
5.    Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki nr 1796/4 położonej w obrębie 4 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiącej własność osób fizycznych.
6.    Zmiany uchwały Nr XXX/347/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.    Utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica.
8.    Skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Dębicy.

III.    Informacja Komisji Prawno – Organizacyjnej nt. „Podsumowanie wyborów do Rad Osiedlowych”.
IV.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli
V.    Interpelacje radnych
VI.    Zapytania radnych i wolne wnioski
VII.    Sprawy różne
VIII.    Zamknięcie sesji.

źródło: UM Dębica