Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/GOPS/2021 Wójta Gminy Dębica z dnia 02.02.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dębica, w celu zasięgnięcia opinii oraz pozyskania informacji dotyczących dokumentu pn „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Dębica” oraz „Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door przez gminę Dębica”.

Informacja o  przeprowadzeniu konsultacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębica, na stronie internetowej Gminy Dębicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica oraz przesłano mailowo do radnych oraz sołtysów Gminy Dębica, których adresami e-mail dysponuje Urząd Gminy Dębica.

Opinie, uwagi oraz propozycje można było składać od dnia 03.02.2021 r. do dnia 09.02.2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. 9, poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek od 7:30 do 15:30;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

W trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębica wpłynęła jedna uwaga dotycząca nie zamieszczenia  w regulaminie realizacji usług numeru telefonu kontaktowego do dyspozytora.

Numer kontaktowy do dyspozytora zostanie zamieszczony w regulaminie.

 

Dębica 16.02.2021 r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Jacek Drobot

Z-ca Wójta

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-wynikach-konsultacji-spolecznych-1980.html