Energia dla wsi – informator

Eenrgia dla wsi

Program priorytetowy „Energia dla wsi” został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Budżet na realizację programu został wstępnie określony na 1 mld. zł w tym:

dla zwrotnych form dofinansowania – do 400 mln zł
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 600 mln zł

Intensywność dofinansowania:

pożyczki – do 25 mln zł

– 100 % kosztów kwalifikowanych,

dotacje do 20 mln zł:

–  do 85 % kosztów kwalifikowanych w przypadku sieci dystrybucyjnych,

–  do 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji OZE, maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o:

20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy –

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2030 i wdrażany przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instalacje 50 kW – 10 MW)
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instalacje 10 kW – 50 kW).

Beneficjenci:

spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 poz. 610, z późn. zm.).
rolnik w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114).
grupa producentów rolnych lub ich związek w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026, z późn. zm.).
organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów uznane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
spółdzielnie rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2073),
rolnicze spółdzielnie produkcyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 września1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 poz. 2648, z późn. zm.).

Rodzaje inwestycji objętych wsparciem: budowa instalacji odnawialnego źródła energii:

instalacji fotowoltaicznych
instalacji wiatrowych,
elektrowni wodnych,
instalacji biogazu rolniczego,
magazyny energii,
lokalne sieci dystrybucyjne (energii elektrycznej, ciepła),
systemy opomiarowania i zarządzania energią.

 

W dniu 24 lutego 2022 r. program „Energia dla wsi” został przekazany przez NFOŚiGW do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu akceptacji.

Po pozytywnej ocenie przez Europejski Bank Inwestycyjny, program zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Planowany termin naboru wniosków w ramach programu to II połowa 2022 r.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/598