Dofinansowanie inwestycji w ramach pilotażu programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC

 

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór fiszek i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach pilotażu programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku Wnioskodawca może skorzystać ze wsparcia Doradcy Energetycznego. Rolę Doradcy Energetycznego w ramach I naboru  pełni Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A. Zapytania dotyczące wsparcia Doradcy Energetycznego lub wystąpienia z potrzebą skorzystania z takiego wsparcia należy kierować na adres mailowy:  doradcaepc@kape.gov.pl

Cel programu dla I naboru

Celem programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).

Zakres wsparcia w I naborze

W ramach pilotażu programu przewiduje wsparcie prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień: 

usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w Wytycznych technicznych);optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%;Terminy i sposób składania wniosków

Fiszki (wnioski wstępne) należy składać w trybie ciągłym, w okresie 13.12.2021 r.
– 31.03.2022 r.

Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie z pominięciem fiszki po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie naboru i programie priorytetowym.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać, w trybie ciągłym, w  okresie 13.12.2021 r.
– 28.02.2023 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach I naboru.

Dofinansowanie przyznawane jest do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach I naboru. Decyduje kolejność wpływu wniosków o dofinansowanie. Wnioski przekraczające budżet naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Składanie fiszek i wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (strona otworzy się w nowym oknie)

w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” PILOTAŻ, wygenerowany przy użyciu GWD: 

wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem załączniki do wniosku,oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

 

Ostateczny termin składania fiszek (wniosków wstępnych):

w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.03.2022 r. o godz. 23.59w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
31.03.2022 r. o godz. 15:30.

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.02.2023 r. o godz. 23.59w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
28.02.2023 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu fiszki lub wniosku uważa się:

w przypadku sygnowania fiszki, wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,w przypadku złożenia fiszki lub wniosku z załącznikami w formie papierowej – termin wpływu do kancelarii1  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanej z GWD fiszki lub wniosku i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do fiszki lub wniosku.

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie fiszki lub wniosku o dofinansowanie.

Fiszki i wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Fiszki i wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

Budżet I naboru

Budżet I naboru na realizację celu programu z zakresu wskazanego w programie jako pilotaż wynosi do 10 000 000 zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania w formie dotacji uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, o których mowa w pkt. 7.5 programu i wynosi do:

10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 a) programu,20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 b) programu,30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 c) programu,

 Koszty kwalifikowane

okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2021 r. do 31.12.2025 r.Kwalifikowane są koszty przedsięwzięć zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, które:wynikają z audytu energetycznego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO,są zgodne z „Wytycznymi technicznymi”, stanowiącymi załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego,wynikają z zawartej umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC) – weryfikowane przed wypłatą środków.Na etapie fiszek przedsięwzięć do wstępnego wyszacowania kosztów kwalifikowanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przyjmuje się koszty nie większe niż:100 PLN/m2 powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia tylko instalacyjnego, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 a) programu;200 PLN/m2 powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji usprawnienia instalacyjnego połączonego z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 a) programu;400 PLN/m2 powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji optymalnego zakresu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 b) programu;600 PLN/m2 powierzchni użytkowej budynku w sytuacji realizacji wysokiego standardu modernizacji energetycznej, o którym mowa w ppkt. 7.5.1 c) programu.Beneficjencispółdzielnie mieszkaniowe,wspólnoty mieszkaniowe,jednostki samorządu terytorialnego,spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych
w ustawach.Kontakt w sprawie programu

EPC@nfosigw.gov.pl

 

Informacja o programie zamieszczona jest na stronie internetowej NFOŚIGW, w sekcji „Oferta finansowa” pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5014