Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 kwietnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica. Mieszkańcy mogą się starać o dotację do 5 tysięcy złotych na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego. W sumie na te działania w miejskim budżecie zabezpieczono 150 tysięcy złotych.

Złóż deklarację o źródłach ciepła

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**.

* Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorsze niż klasa 5, lub piec na paliwo stałe.

** Nowe źródło ciepła: kocioł na gaz, kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta, kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, kocioł zgazowujący drewno.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:

nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,budynków w budowie,nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 4 do 26 maja 2023 r..

wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji;wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki:
Wniosek
Regulamin naboru

Źródło: https://debica.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla/